Du får da en frist til å gi skriftlig tilbakemelding på hvordan avviket skal rettes og en frist for utbedring. Tilbakemeldingen må sendes skriftlig til oss enten via brev eller pr. e-post: boligseksjonen@brannsor.no. Husk å merke tilbakemeldingen med saksnummer, eventuelt navn og adresse.

Avvik defineres som: Dersom det foreligger overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, vil det foreligge avvik. Avvik vil i hovedsak være brudd på krav fastsatt i Forskrift om brannforebygging § 6

Anmerkning defineres som: Forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 

Her kan du lese mer om noen av de vanligste avvikene og krav til utbedring:

 • Ovn for nærme brennbart materiale

  Om ovnen din står for nært brennbart materiale kan materialet begynne å brenne. En brann kan starte på lave temperaturer om det er blitt utsatt for varme over lengre tid. Du kan benytte en brannmur om ovnen er for nære brennbart materiale.

  Rentbrennende ovn produsert etter 1997
  Om du har en rentbrennende ovn produsert etter 1997 vil du finne avstandskravet i monteringsveiledningen.

  Eldre ovner produsert før 1997
  Har du en eldre ovn, er avstandskravet litt annerledes. Om ovnen står i 45 graders vinkel mot det brennbare materialet, er kravet til avstand 30 cm, med mindre monteringsanvisningen sier noe annet.

  Har du en ovn som står parallelt mot brennbart materiale, er kravet til avstand 60 cm. Men, om du har en brannmur er kravet 30 cm med mindre monteringsanvisningen sier noe annet.

  Grue og åpen peis har egne krav.

 • Brennbart materiale for nærme pipa

  Det er ulike avstandskrav fra pipe til brennbart materiale, det er monteringsveiledningen til pipen som sier hva kravet er. Om du har fått avvik på dette må du følge kravene for oppstillingsklassen til din pipe. Du finner oppstillingsklassen i tilsynsbrevet.  

  Det skal være minimum 23 cm fra innsiden av pipa og ut til brennbart materiale.

  Oppstillingsklasse 1
  Dette kan for eksempel være halvsteins teglpipe. Kravet er at det minimum skal være 23 cm fra innsiden av pipa og ut til brennbart materiale.

  Oppstillingsklasse 2
  Dette kan for eksempel være helsteins teglpipe. Kravet er at det minimum skal være 23 cm fra innsiden av pipa og ut til brennbart materiale.

  Oppstillingsklasse 3
  Dette kan for eksempel være en lecapipe. Følg monteringsveiledningen for den akutelle pipa.

  Stålpipe
  Følg monteringsanvisningen for den aktuelle pipa.

 • Innkledd pipe

  En innkledd pipe betyr at du har dekket til pipen på flere sider enn du har lov til. Om du har fått avvik på dette må du følge kravene for oppstillingsklassen til din pipe. Du finner oppstillingsklassen i tilsynsbrevet.

  Oppstillingsklasse 1
  Dette kan for eksempel være halvstein teglpipe. Om du har denne typen pipe skal alle sider av pipa være åpen for tilsyn, med unntak av sider som har murt lufteløp.

  Oppstillingsklasse 2
  Dette kan for eksempel være helstein teglpipe. Om du har denne typen pipe skal alle sider av pipa være åpen for tilsyn, med unntak av sider som har murt lufteløp.

  Unntak i denne oppstillingsklassen er blant annet joga- og ankipiper, her må du se i monteringsanvisningen.

  Oppstillingsklasse 3
  Dette kan for eksempel være en lecapipe. Om du har denne typen pipe skal minimum to sider av pipen være åpen for tilsyn.

  Stålpipe
  Om du har stålpipe må du følge monteringsanvisningen.

  Hva kan du gjøre?

  • Du kan fjerne innkledningen.
  • Pipa kan rehabiliteres, dette er søknadspliktig. Obs: forhør deg med brannforebygger om dette gjelder din pipe.
  • Alle ovner som er tilknyttet pipa kan fjernes.
  • Blende pipa på toppen.
  • Du kan innhente dokumentasjon fra brannteknisk firma som godkjenner løsningen på din pipe.
 • Røykrør

  Røykrør er stålrøret som kobler ovnen til pipa. Et røykrør må ha en feieluke for hver gang den endrer retning.

  Manglende røykrørsinnføring
  Røykrøret utvider seg når det blir varmt. For at pipa ikke skal få skader eller sprekker må du ha en røykrørsinnføring. Røykrøret tres inn i innføringen, det vil da ha nok rom til å ekspandere uten å skade pipa. 

  Utett rundt røykrørsinnføringen
  Om det ikke er tett rundt røykrørsinnføringen, må dette tettes igjen. Du kan benytte deg av er tettesnor, glasstråd eller andre godkjente produkter.  

  Røykrør for nært brennbart materiale
  Røykrør skal ha en avstand på 30 cm til brennbart materiale. Om røykrøret går gjennom et etasjeskille eller en vegg av brennbart materiale må du mure eller støpe rundt røykrøret. Røykrørets ytre flate skal da være minst 23 cm unna brennbart materiale.

 • Plate foran og under ovn

  Platen er til for å forhindre at gulvet skal ta skader eller begynne å brenne.

  De aller fleste ovner har et krav om at det skal være ubrennbart materiale under og foran ovnen. Du finner kravene i monteringsveiledningen. Om ikke annet står, skal platen stikke ut 30 cm foran ovnen og være like bred som ovnsdøra.   

  Grue og åpen peis har egne krav.

 • Dårlige fuger

  Dårlige fuger betyr at fugene mellom teglsteinene i pipa går i oppløsning. Det svekker pipas evne til å tåle en pipebrann, som igjen kan føre til at branngasser siver inn eller spredning av brann til resten av huset.  

  Hva kan du gjøre?

  • Rehabilitere pipa med nytt innerrør, dette er søknadspliktig.
  • Glidestøpning eller innvendig oppfuging.
  • Rive eller oppføre ny pipe, dette er søknadspliktig.
  • Koble fra alle ovner.
 • Brannmur

  Brannmur brukes der det er for kort avstand mellom ovnen og brennbart materiale. Dette er for å beskytte det brennbare materialet mot varme. Ved høye temperaturer over lang tid kan materialet ta fyr. Gipsplater eller doble gipsplater er ikke godkjent som brannmur.  Om du har fått avvik på ovn for nære brennbart materiale, kan du rette opp avviket ved enten å sette opp en brannmur eller brannmursplater. 

  Brannmursplater
  Det finnes flere godkjente produkter på markedet, ta kontakt med en byggevareforretning eller en forhandler av ovn. Det er viktig at produktet monteres etter monteringsveiledning.  

  Brannmur
  Brannmur kan settes opp av lecablokk, teglstein, siporex eller tilsvarende produkter. Brannmuren må være minimum 10 cm tykk, og må pusses. Det vil si at du må legge et lag mørtel på hele forsiden. 

 • Hull i pipa

  Et hull i pipa er for eksempel når du har fjernet ovnen, men ikke tettet igjen hullet.

  Om du har hull i pipa kan det føre til at røykgasser og flammer slipper inn i boligen din. Dette kan skape luktproblemer, brann- og helsefare. Utette piper blir også lett utsatt for sotdannelse, som igjen kan føre til pipebrann.  

  Hva kan du gjøre?
  Hullet må tettes med samme materiale som pipa er laget av, og benytte ildfast mørtel. Det finnes igjenmuringslokk for enkelte typer piper, hør med pipeforhandler om det kan gjelde for deg.  

  Det er ikke tillatt å bruke midlertidig blendelokk som en permanent løsning. 

 • Sotluke

  Sotluke er en luke på bunnen av pipa hvor sotet fjernes etter feiing. Sotluka må være helt tett, og må kunne åpnes og lukkes. Sotluken skal ha en støpt bunn som går i ett med nedre kant av luka og bør ha en helling sånn at sotvann ikke renner ut.  

  Det finnes to typer sotluker
  Dobbelluke er vanligst. Den har en ekstra plate montert på innsiden av luken. Kravet til dobbeltluke er at du skal ha 30 cm fra luken til brennbart materiale. 

  Enkelluke har ikke en ekstra plate montert på innsiden av luken. Kravet til enkelluke er at du skal ha 50 cm fra luken til brennbart materiale.

  Kravene gjelder i alle retninger, også gulv.  

  Hva kan du gjøre?

  • Du kan fjerne det brennbare materiale.
  • Montere en godkjent brannmursplate.
  • Sette inn en sotlukestein, da endres kravet fra luken til brennbart materiale. På en dobbelluke blir kravet minimum 10 cm, mens på en enkelluke blir kravet minimum 30 cm.
 • Takstige

  For at vi trygt skal kunne arbeide på tak, må du sikre takstigen på en forsvarlig måte. Alle tak med utvendig helling skal derfor ha godkjent takstige eller taktrinn.

  Krav til takstigen
  Takstigen skal være typegodkjent, og skal ligge inntil pipa og være festet i bærende konstruksjon. Taktrinn skal monteres på hver stein opp til pipa. Se monteringsveiledning. 

  Om huset har mer enn en pipe, må det enten være takstige til hver pipe eller godkjent gangbru mellom pipene.  

  Takstige, taktrinn eller gangbru av tre, bøylestiger eller stiger festet med kjetting er ikke godkjent.  

  Har du pipe som er over 120 cm?
  Om pipa er høyere enn 120 cm må du tilrettelegge for feiing. Her kan du for eksempel montere en plattform ved pipa eller feieluke på loftet. Luka må følge kravene og skal ha samme dimensjon som pipa. 

 • Åpen peis

  Åpen peis er en murt ovn uten dør.

  Gulv foran peis
  Om gulvet foran peisen er av brennbart materiale, skal gulvet være dekket med en plate av ubrennbart materiale. Platen skal dekke gulvet med minst 30 cm foran peisen, og minst 80 cm fra ildrommets indre hjørne eller kant. 

  Der peisbunnen er ført minst 30 cm fram foran peishetten, og avstanden fra peisbunnens forkant til ildrommets indre hjørne eller kant er minst 80 cm, kan plate på gulvet sløyfes. 

  Når peisbunnen er høyere enn 47 cm skal gulvplaten forlenges med samme mål som høydeøkningen. 

  Eksempel: om peishøyden er 90 cm blir kravet til plate 90 cm – 47 cm + 30 cm = 73 cm. 

  Avstandskrav til brennbart materiale
  I bakkant og siden av peisen skal det være minst 47 cm til brennbart materiale. Om du har 2 cm tykkelse med ildfast stein mellom muren og brennbart materiale, er kravet minimum 35 cm.