Alle som har bolig med fyringsanlegg i våre seks eierkommuner Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal og Åseral skal få tilbudet om besøk fra boligseksjonen. Dette gjelder både primærbolig og fritidsbolig.

Lurer du på når du sist hadde besøk av boligseksjonen, og når neste besøk er planlagt? Logg inn på innbyggerportalen for mer informasjon. Merk at dersom din bolig aldri har hatt besøk av boligseksjonen, vil det naturligvis ikke finnes historikk på den.

I innbyggerportalen finner du informasjon om:

 • Tidligere tilsyn og feiinger
 • Planlagt årstall for neste besøk
 • Eventuelle åpne avvik

Ofte stilte spørsmål

 • Hvor ofte får jeg besøk?

  Brannvesenet skal gå tilsyn og feie ved behov. Det vil si at det ikke er en fast frekvens for når innbyggerne får besøk. Når du har besøk hjemme hos deg vil brannforebyggeren vurdere sotmengde, type sot og fyringsmønster. Det blir da gjort en faglig vurdering som fastsetter din frekvens og når det er behov for neste besøk. Ut ifra denne vurderingen settes en frekvens som kan variere fra 1 til 8 år for feiing og fra 4 til 10 år for tilsyn. Enkelte som fyrer ofte har kanskje behov for hyppigere besøk enn de som fyrer sjelden.

 • Jeg har fått en SMS. Hva nå?

  Vi sender SMS med varsel cirka to uker før vi gjennomfører tilsyn. Svar oss om tidspunktet passer eller ikke. Vi ønsker at en myndig representant er hjemme under tilsynet eller feiingen. Sørg for at hele fyringsanlegget er klart for inspeksjon. Dette innebærer at du skal legge frem godkjent stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Du må også sørge for at ildstedet er lukket forsvarlig.

 • Hva er feiing?

  En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen og sparer miljøet for unødvendig partikkelutslipp.

  Feiing omfatter:

  • Feiing av røykløp og kanaler (piper og skorsteiner).
  • Feiing av røykrør og kanaler.
  • Uttak av sot og anbringe dette til et egnet sted. Normalt settes dette igjen på eiers eiendom.
 • Hva er et tilsyn?

  Boligseksjonen i Brannvesenet Sør har et hovedfokus på boligtilsyn. Under et boligtilsyn blir det gjort tilsyn av fyringsanlegget. Røykkanalene, det vil si skorstein og røykrør, blir feiet om det er behov for det. I tillegg settes søkelyset på generell brannsikkerhet, med en gjennomgang av røykvarslere, slukkeutstyr og rømningsveier. Etter tilsynet blir det utarbeidet en rapport til eieren av boligen.

  Dersom det avdekkes avvik, er det viktig at de utbedres for at brannsikkerheten skal ivaretas.

 • Hvordan betales tjenesten?

  Tilsyn og feiing betales gjennom en avgift som faktureres sammen med andre kommunale avgifter. Avgiften baserer seg på at innbyggerne i snitt får besøk cirka hvert femte år. Tjenestene tilsyn og feiing gjennomføres etter selvkostprinsippet, altså at det ikke skal inneholde et fortjenesteelement.

 • Hva må jeg gjøre før et besøk?

  Huskeliste før besøk:

  • Si fra til alle i boligen om besøket.
  • Fyringsanlegget må være kaldt og ikke i bruk under besøket.
  • Alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade i boligen.
  • Sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige.
  • Sørg for at stige og taksikringsutstyr er i forskriftsmessig stand.
 • Hvilke krav er det til taksikring?

  Bare dokumentert utstyr er tillatt. Dokumentert utstyr har:

  • Feste i bærekonstruksjon
  • God korrosjonsbeskyttelse
  • Godkjent monteringsanvisning
  • Leverandørens merke
  • Styrke til å tåle feste av sikkerhetsline med full belastning fra en fallende person
 • Skal stigen sikres?

  Sklisikring eller stigesikring monteres som regel på eller ved takrennen. Den hindrer stigen å skli når løs stige brukes til atkomst til taket. På bygning der gesimshøyden er mer enn 5,0 m, skal det være montert stigefeste for at løs stige skal kunne brukes som atkomst. Det vil også være behov for stigesikring dersom stigen må plasseres i ulendt terreng.