TyAE1Jv

Klikk her for å kontakte oss >

Brannvesenet Sør IKS er et interkommunalt selskap som omfatter brannvesenet i seks kommuner i Agder fylke.
Klikk kommunevåpnene for de enkelte kommunenes nettsider.

  farsund   hegbostad    kvinesdal    lindesnes   lyngdal   aseral


 

Historikk

1. januar 1993 ble Fellesbrannvesenet for Mandalsregionen (FbM) etablert. Mandal  brannvesen var eneste yrkeskorps i regionen og det ble dannet et interkommunalt  brannvesen for kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal og Marnardal. Bakgrunn for etableringen var bl.a. samarbeidet om brannvernet som hadde vært mellom Mandal og Lindesnes kommune helt tilbake til 1969. Samarbeidet gjaldt brannvarsling samt at Mandal brannvesen rykket ut ved bygningsbranner i  Lindesnes kommune.

På den tiden var brannvernet i Lindesnes kommune organisert med tre depot; Spangereid  ved Lindesnes fyr, Vigeland sentrum og i Vigmostad, helt nord i kommunen. Hvert depot hadde 15 utskrevne mannskaper.

Avtalen med  Lindesnes kommune ble i 1983 utvidet til også å omfatte tilsyn i særskilte  brannobjekt (institusjoner, skoler, bedrifter forsamlingslokaler etc.) samt opplæring/øvelse med de utskrevne brannmannskapene. I 1990 ble depot på Vigeland nedlagt, all brannslokking i Vigelandsområdet ble heretter foretatt fra brannstasjonen i Mandal som var 11 km. unna.

 

Hvorfor samarbeid?

a) Gode erfaringer med brannvernsamarbeid mellom Mandal og Lindesnes.
b) Brannvernloven satte krav til kommunenes brannordning.

Kommunens brannordning skal sikre at brannvesenet og feiervesenet er bemannet, organisert og utstyrt på en  slik måte at de oppgaver som følger av loven til enhver tid kan gjennomføres i  kommunen på en tilfredsstillende måte, og i samsvar med forskrifter fastsatt av departementet. Brannordningen skal inneholde  all nødvendig dokumentasjon, og vedtas av kommunestyret. Den vedtatte  brannordning skal forelegges Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern som kan  gi pålegg om endringer som finnes påkrevd i ordningen.

 

Brannvesenets oppgaver og bemanning:

a) gjennomføre oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art
b) være innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner
c) bistå med innsats ved andre akutte ulykkessituasjoner
d) utføre andre oppgaver som legges til brannvesenet
e) etter anmodning, yte bistand i brann- og andre ulykkessituasjoner i sjøområder innenfor eller utenfor den  norske territorialgrensen.

Stortingsmelding nr. 15 ”Tiltak mot brann”
I denne meldingen nevnes 4 hovedsatsingsområder for å redusere brannskader i samfunnet.

a) Økt satsing på forebyggende tiltak og informasjon
b) Bedre koordinering og samarbeid
c) Utvikling av bedre kompetanse
d) Mer effektiv bruk av tilgjengelige ressurser.

Bilderesultat for brannvesen

De overnevnte krav i brannvernlovgivningen satte store krav til brannvesenet i  kommunene. I Audnedal, Lindesnes og Marnardal var alle ansettelsesforhold i brannvesenet deltidsstillinger. Alle følte behov for et større samlet fagmiljø, og i regionen var det mangel på ressurser. Brannstasjonen i Marnardal hadde brannbil med vanntank. Alle andre depot var kun utstyrt med brannsprøyte og tilhenger for frakt av materiell.

 

Prosessen

I 1989 ble det holdt et møte i Mandal hvor representant fra Direktoratet for brann- og  eksplosjonsvern (DBE), samt rådmenn og tekniske sjefer/brannsjefer fra  Lindesnes, Lyngdal, Mandal og Marnardal deltok i håp om å få til et utvidet  brannvernsamarbeid. Lyngdal sa straks i fra at de ikke var interessert. Men brannsjefen i Audnedal meldte sin interesse for samarbeid og kom dermed med i planleggingsprosessen. Tiden gikk mens det ble arbeidet ganske aktivt for at Mandal skulle overta alt brannvern for Lindesnes kommune. Våren 1991 holdt rådmennene og tekniske  sjefer/brannsjefer møte, der det ble nedsatt et utvalg som skulle komme med en innstilling til utvidet brannvernsamarbeid. Som konsulent uten tilknytning til noen av kommunene ble brannsjef Magne Eikanger i Nidarkretsen forespurt. Han hadde tilsvarende erfaring fra brannvernsamarbeid i 6 kommuner i Arendalsområdet og påtok seg oppgaven å lede komitéarbeidet.

Første møtet ble holdt i august 91. Utvalget hadde totalt 8 møter før forslag til ny brannavtale mellom de 4 kommuner ble lagt fram. Samtlige tekniske sjefer/brannsjefer i regionen ønsket felles brannvesen og bidro derfor på en veldig positiv måte i prosessen. Hver enkelt av dem informerte underveis sin kommune om framdriften. Eikanger orienterte også det enkelte kommunestyret om fordelene med interkommunalt  samarbeid, noe som var veldig nyttig.

Det ble utarbeidet vedtekter med hjemmel i brannvernloven vedrørende:

1. Politisk ledelse 
2. Budsjett og regnskap
3. Endring av organisasjonsform
4. Brannvesenets oppgaver
5. Kostnadsfordeling
6. Brannvesenets ledelse
7. Overføring av mannskaper
8. Uttredelse av selskapet
9. Oppløsning
10. Utvidelse med flere kommuner
11. Tvist
12. Endring av vedtekter
13. Overgang til fellesbrannvesenet

Dannelse av Fellesbrannvesenet for Mandalsregionen 01.01.1993

I perioden 1993 til 2002 fikk vi brannbil med vanntank på brannstasjonen i Byremo, Konsmo, Marnardal og Spangereid. Vigmostad har en varebil uten vanntank.  
Røykdykkerlag er etablert i  Byremo, Konsmo, Marnardal og Spangereid. Utstyret er  standardisert på alle stasjoner. Pumper, røykdykkerutstyr, motorsager, slangekoplinger etc. Det innebærer at utstyr kan samkjøres ved større aksjoner, samt at mannskapene kjenner utstyr som i utgangspunktet ikke tilhører egen stasjon. 

Vi har fått tre nye stasjoner/depot i distriktet:

  • I Bjelland har vi bygd nytt i fellesskap med teknisk etat.
  • På Spangereid har vi leid et bygg.
  • I Byremo har vi kjøpt en bygning sammen med Audnedal kommunen, hvor vi disponerer første etasje til   brannstasjon, og kommunen benytter boligen i andre etasje.  
  • Brannstasjonen i Mandal ble i 1995 utvidet med nye lokaler til feierne, bilverksted og administrasjon.

Utvidelse av brannvesenet i  2002

01.01.02 ble Åseral brannvesen innlemmet i Fellesbrannvesenet for Mandalsregionen. Ved  brannstasjonen i Kyrkjebygda i Åseral er det brannbil og 17 deltid  utrykningsledere / brannkonstabler.
Høsten 2002 ble samarbeidsavtale med Amersham Health AS undertegnet. Dette innebærer felles  brannstasjon, brannbil og materiell ved bedriften som også skal dekke  Lindesnes-halvøya.

Utvidelse av brannvesenet i  2003

01.01.03 ble Hægebostad  brannvesen innlemmet i FbM. Ved brannstasjonen på Tingvatn i Hægebostad er det  brannbil og 12 deltid utrykningsledere / brannkonstabler. Hægebostads innlemmelse i FbM  utløste behovet for å skifte navn, da Mandalsregionen ikke dekker Hægebostad.
Navnekonkurranse ble utlyst i lokalavisen Lindesnes hvor mange kreative forslag kom fram. De aller fleste  hadde stedsangivelse ”sør” eller ”syd”.
Endelig resultat Brannvesenet  Sør IKS (BvS) ble vedtatt av representantskapet. 

Utvidelse av brannvesenet i  2004

01.01.04 ble Farsund og Lyngdal  brannvesen innlemmet i Brannvesenet Sør IKS. Ved brannstasjonen i Lyngdal er det mannskapsbil og 16 deltid utrykningsledere / brannkonstabler. I Lyngdal er det lag på 4 personer i kontinuerlig dreiende vakt. Ved brannstasjonen i Farsund er det mannskapsbiler og 9 heltidsansatte, ledere, utrykningsledere, tilsynspersonell og feiere samt 12 brannkonstabler deltid. I Farsund er det lag på 4 personer i kontinuerlig dreiende vakt. Ved brannstasjonen på Vanse er det mannskapsbil og 8 brannkonstabler, samtlige i deltidsstillinger. 

Utvidelse av brannvesenet i  2007

01.01.07 ble også Kvinesdal  brannvesen innlemmet. I Kvinesdal er det to brannstasjoner, henholdsvis i Liknes sentrum og på Kvinlog. Ved brannstasjonen på Liknes er det to mannskapsbiler og én redskapsbil. På Kvinlog er det kun tilhenger med utstyr samt pumper. Det er 16 personer tilknyttet brannstasjonen på Liknes, herav 4 utrykningsledere. På Kvinlog er det tilknyttet 8 personer. Samtlige personell i Kvinesdal er i deltidsstillinger. Utrykningslederne på Liknes går i kontinuerlig dreiende hjemmevakt.

Brannvesenet Sør IKS, Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal og Åseral har et innbyggertall i overkant av 47.000. I Brannvesenet Sør er vi 29 heltidsansatte og 161 deltidsansatte, herav 2 kvinner. Bortimot 40 store og små  kjøretøyer, herav konvensjonelle mannskapsbiler, tankbiler, snorkel, redningsbil fordelt på 13 brannstasjoner og to depoter i regionen. Kommunegrenser viskes vekk,  nærmeste stasjon rykker ut. Kvinesdal kommune har bygget ny og moderne brannstasjon med alle ønskelige fasiliteter på Åmot industriområde.  Stasjonen ble offisielt overlevert Brannvesenet Sør IKS i januar 2008.


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit