1 24ePqShOdrVREP6mrVCL6Q

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt.

Ved flatebrenning eller brenning av hogstavfall i skogmark samt gras- og lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, skal det være en ansvarlig leder som skal utarbeide planer, og sørge for at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. I god tid før brenningen foretas skal dette innmeldes.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Med skog og annen utmark menes alle områder som ikke er innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og liknende områder.

Det viktig å påpeke at det ikke er tillatt å brenne søppel, bygningsavfall, plast og oljeprodukter o.l.

Forbudet er hjemlet i Forurensningslovens §§ 7,28 og 32.


Meldeskjema

Alle innmeldinger av bål må sendes skriftlig til brannvesenets 110-sentral.

Meld ditt bål / din flatebrenning / sviing her >>


Forbud mot bruk av åpen ild i Furulunden i Mandal

I Furulunden og Risøbankområdet er bålbrenning og grilling utenom tilrettelagte plasser ikke tillatt. Dette er vedtatt av Mandal bystyre 20. juni 1996. En eventuell dispensasjon må innhentes av rådmannen i Mandal og brannsjefen. På Hundesletta i Risøbankområdet har Parkvesenet montert opp permanent grill. I den senere tid har de også montert griller ved Lillebanken og ved Rundingen. Grillene er ikke låst, og kan fritt disponeres.

 


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit