Dersom ildsted står for nært brennbart materiale, kan det brennbare materialet over tid bli påvirket av varmen slik at det antennes ved en lavere temperatur enn vanlig. Det brennbare materialet kan også bli misfarget av varmepåvirkningen. Avstandskravene skal stå i ovnens monteringsanvisning.

For eldre ildsted er avstandskravene beskrevet i Temaveiledning om fyringsanlegg.

For å utbedre ildsted for nært brennbart materiale finnes flere løsninger:

1.  Ildstedet flyttes slik at avstandskrav oppfylles. Husk at dersom rør forlenges og det må brukes rør med vinkel på, må det være feieluke i retningsendringen. Rør    skal ha minimum 30 cm. avstand til brennbart materiale.

2.  Det brennbare materialet fjernes.

3. Det er også mulig å sette opp brannmur, brannpanel eller brannplate for eksempel Scamotec 225, Ventotek eller annen tilsvarende plate mellom ildsted og det brennbare materialet. Gipsplater og metallplater er ikke godkjent som brannmur.

4. Andre løsninger enn ovenstående kan være aktuelle etter hvert som nye produkter kommer på markedet. Disse må i så fall dokumenteres.


Brannmur kan bygges opp av Lecablokker eller tilsvarende, murstein eller Siporex. Den må være minimum 10 cm tykk, og forsiden må pusses. Kan tildekkes med keramiske fliser, naturstein eller den kan males med egnet maling eller slemmes/pusses.

Brannpanel må monteres i hht. monteringsanvisning. Det fins flere typer i handelen, noen som må monteres i ferdige elementer og noen som kan kappes. Scamotec 225 er et nytt produkt som nylig er kommet i handelen, dette er ei plate på 5 cm tykkelse som også er godkjent som brannmur dersom den monteres i hht monteringsanvisning.

Det fins flere typer ildsteder på markedet som er godkjent for relativt korte avstander til brennbart materiale. Avstandskravene er satt etter forutgående utprøving på Sintef NBL eller tilsvarende institusjon, og kravene står i monteringsanvisningen som skal følge med ildstedene. NB Ta vare på monteringsanvisningen.

Vi minner om Forskrift om brannforebygging kapittel 2, som gjelder forebyggende plikter for eieren av byggverk. Eier av ethvert byggverk skal sørge for at dette er bygget, brukes, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.


Beskyttelse av gulv foran ildsted
For nye ildsteder, se ildstedets monteringsanvisning. Alle krav skal stå der, og det er minimumsavstander som er oppgitt. Kravene kan variere fra ovnstype til ovnstype da kravene er satt ut fra forutgående utprøving av de enkelte ildstedstypene.

Ildsteder uten dokumentasjon kan ikke ha mindre avstand til golv enn angitt i fig. 1 a og b. Golv av brennbart materiale må under og foran ildstedet dekkes med plate av ubrennbart materiale. Ved kaminer og peisinnsatser må hele golvet innenfor omrammingen dekkes av slik plate. Tidligere ble det ofte brukt asbestplater i slike tilfeller. Plata må stikke 300 mm fram foran ilegget, se fig. 1 c.

Dersom ildstedet kan fyres med dørene i åpen stilling, må det være plate foran ildstedet som beskrevet for gulvplater. Peis eller peisovn som i henhold til monterings-/bruksanvisning kun skal fyres med lukkede dører, som dører med større glassfelt, kan betraktes som lukket ildsted.

a. Ildsted uten askekasse. Bunnen i ildstedet må ikke komme nærmere golvet enn 230 mm.

b. Ildsted med askekasse. Askekassa må være omsluttet av hel jernkapsel som må ha minst 100 mm avstand til golv av brennbart materiale.

c. Plate av ubrennbart materiale må stikke 300 mm fram foran ilegget


Nyinstallsjon av ildsted krever ikke søknad og tillatelse. Det stilles ingen formelle krav til den som skal montere et ildsted. Vi anbefaler likevel sterkt å bruke kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet. Alle ildsteder har i dag egne krav til avstander. Uansett så må det være minst 300 mm fra røykrøret til brennbart materiale. For nyere ildsteder skal det alltid følge med monteringsveiledning og dokumentasjon. For ildsteder produsert før 1.7.1997, men etter 1940 gjelder følgende regler:

Ildsted mot ubrennbar vegg:
Ildsteder uten dokumentasjon kan stilles opp mot ubrennbar vegg som vist nedenfor.Ildstedets ytterflate må ikke komme nærmere brennbart materiale enn 300 mm, og avstand fra ildsted til brannmur må være minst 100 mm. Avstanden regnes fra eventuelle utspring.

Ildsted med brannmur foran brennbar vegg 
Ildsteder uten dokumentasjon av varmepåvirkningen kan installeres parallelt med brannmur inntil brennbar vegg dersom brannmuren beskyttes av en skjermplate av egnet ubrennbart materiale, for eksempel 2 mm tykk stålplate eller 8 mm tykk sementbasert plate.

Å øke ildstedets avstand til brannmuren i stedet for å montere skjermplate gir ikke alltid god nok effekt. Uten brannmur må ildstedet plasseres minst 600 mm fra parallell vegg. Ildsted i hjørne, som plasseres med heteflatene i 45° vinkel mot veggene, kan monteres mot brennbar vegg hvis avstanden er minst 300 mm.

Dokumentasjon/veiledning: 
Alle ildsteder skal være typegodkjente av Sintef Certification. Det vil si at de skal være godkjent for bruk i Norge og at ildstedet skal settes opp iht. monteringsveiledningen. Monteringsveiledningen til ildstedet skal ALLTID følges. Det stilles i dag også krav til utslipp på lukkede ildsteder. Disse kravene for utslipp av partikler skal ikke overstige verdier gitt i Norsk standard. Unntatt for denne regelen er bevaringsverdige ildsteder produsert før 1940.

Valg av ildsted 
Moderne, rentbrennende ildsteder er snille mot både lommeboka og miljøet. Vi fraråder åpne peiser ved valg av nytt ildsted. Bytter du ut ditt gamle ildsted med et rentbrennende, kan du få et tilskudd fra Klima- og energifondet.


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit