Krav til skorstein

Tekniske forskrifter av Plan- og bygningsloven stiller krav til utførelse av skorsteinens ytterflater.

Årsaken til kravet er at det skal være mulig å påse at skorsteinens ytterflater er uten sprekkdannelser da slike sprekker kan medføre fare for spredning av gnister og branngasser. En teglskorstein må oppstilles slik at alle fire sidene er tilgjengelige for inspeksjon med hensyn til eventuelle sprekker i skorsteinen. Det er ikke tillatt å bruke kledninger, belegg eller tapet som skjuler tegloverflaten for inspeksjon med hensyn til sprekker. Tynn papirtapet, som eventuelt vil sprekke opp sammen med skorsteinen, kan likevel brukes. Skorsteinen kan også pusses, slemmes eller males. (Der det er papirtapet må avstandskravene til ildsted, sotluke og røykrør opprettholdes). Materialene må limes direkte på skorsteinens ytterflate uten plater e.l. under (heller ikke gips).

En skorstein regnes for å være i bruk dersom det står minst ett ildsted tilknyttet skorsteinsløpet i en etasje, og kravene gjelder i hele skorsteinens lengde fra bunn til topp. Kravene gjelder for alle skorsteiner som er i bruk.

Teglsteinsskorsteiner skal være åpen for innsyn på alle sider i alle etasjer. Dette gjelder ikke for sider hvor det evt. går murt lufteløp. Denne siden kan tildekkes. Det skal være minimum 23 cm avstand fra innsiden av røykløpet til brennbart materiale.

Dersom teglsteinskorsteiner rehabiliteres med godkjent rehabiliteringsmetode, dvs ved at rør senkes ned i skorsteinen, kan – for de fleste rehabiliteringsmetoder – noen sider tildekkes. Monteringsanvisningen for rehabiliteringssystemet angir hvor mange. Øvrige sider må være tilgjengelig – dette gjelder hele sida fra gulv til tak og fra side til side. NB. Dersom det er en murt luftekanal på en av sidene, er en side allerede tildekket.

Elementskorsteiner kan, for de fleste typer, kles inn på to sider. Enkelte har krav om alle fire sider åpne (enkelte ensjikts elementskorsteiner).


Forslag til utbedring av innekledd skorstein

1. Innkledningen fjernes.

2. Dersom alle ildsted langs hele skorsteinsløpet frakobles, frafalles alle krav. I slike situasjoner vil vi anbefale å blende skorsteinen på toppen ved hjelp av ei skiferhelle som festes med mørtel for å unngå skader, bl.a. på grunn av fukt. Denne må festes på en slik måte at den ikke faller ned ved kraftig vind, men likevel slik at den kan løsnes dersom behovet for å ta i bruk skorsteinen revurderes.

3. Dersom inspeksjonsluke på hele skorsteinsflatas størrelse benyttes for inspeksjon av skorsteinen, må avstandskrav på minimum 10 cm fra skorsteinens ytterflate være opprettholdt. Hele skorsteinsflata skal være synlig. Vi gjør oppmerksom på at dette er ingen preakseptert eller anbefalt løsning. Ved tilsyn må luka være åpen.

4. Skorsteinen blendes på toppen ved hjelp av ei skiferhelle som festes med mørtel.

5. Skorsteinen rehabiliteres etter godkjent metode med nedsenking av nytt innerrør. Dette er søknadspliktig tiltak. Monteringsanvisningen for rehabiliteringsproduktet angir hvor mange sider som ev. kan tildekkes. Ev. sprekkdannelser i ytterflate og dårlige fuger må tettes.

6. Eventuelle andre prosjekterte løsninger må dokumenteres og være godkjent av overordnet organ.

Referanser: Byggdetaljblad 752.13, Kap. 7, Brannloven §§ 1,2,4,5,6 Brannlovens Forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK 17 § 15-3 5 (b) Brannlovens Forskrift om brannforebygging.

Vi minner om Forskrift om brannforebygging kapittel 2, som gjelder forebyggende plikter for eieren av byggverk. Eier av ethvert byggverk skal sørge for at dette er bygget, brukes, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit