IMG 1278

Brannvesenets organisering reguleres av "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen", eller populært bare kalt "Dimensjoneringsforskriften". Denne regulerer hvor lang utrykningstid brannvesenet skal ha til forskjellige områder og institusjoner i samfunnet  - og det opereres med tre forskjellige innsatstider. § 4-8 i Dimensjoneringsforskriften forteller oss hvor lang tid vi har til rådighet:

§ 4-8.Innsatstid

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter.
Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført.
Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter.

For å klare dette, har vi tilsammen 13 brannstasjoner og 2 depot i vår brannregion, disse er vist på kartet nedenfor. 

Brannstasjoner 


Beredskapsavd. oppgaver- og plikter:

  • være innsatsstyrke ved brann
  • være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse
  • etter anmodning yte innsats ved brann- og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen

Endre Børufsen    
Seksjonsleder, Endre Børufsen


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Vårt hovedkontor
for henvendelser:
Telefon: 38 27 01 10
E-post: post@brannsor.no

Besøksadresse Mandal:
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskriver Fridrichsens gate 7
4514 Mandal
Besøksadresse Farsund:
Brannvesenet Sør IKS
Lundevågveien 9
4550 Farsund
Besøksadresse Åmot:
Brannvesenet Sør IKS

Industrigata 23
4480 Kvinesdal
Logg inn Intranett - Web ©2019 Salit